• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی
}

کاتالوگ های شرکت عمران شهرهای جدید

شرکت عمران شهرهای جدید در نمایشگاه مسکن و شهرسازی

شرکت عمران شهرهای جدید در نمایشگاه مسکن و شهرسازی

ایجاد شهرهای جدید، تاریخی به وسعت شروع شهرنشینی دارد، امّا طرح ایجاد شهرهای جدید فعلی در ایران، از سوی وزارت مسکن و شهرسازی سابق در دهة ۱۳۶۰ هـ. خ. به هیأت دولت پیشنهاد و در سال ۱۳۶۴ هـ. خ. به تصویب دولت رسید. شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در سال ... (ادامه...)

حمل و نقل عمومی در شهرهای جدید کشور

حمل و نقل عمومی در شهرهای جدید کشور

یکی از عوامل عدم تحقق پذیری شهرهای جدید طبق برنامه، فقدان حمل و نقل مناسب و پرسرعت بین کلانشهرها و شهرهای جدید می باشد. امروزه آنچه که متخصصین حمل و نقل برروی آن اتفاق نظر دارند دستیابی به الگوی حمل و نقل سریع، ایمن و پایدار است تا بتواند شهر سالم، آ ... (ادامه...)

افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه های عمرانی در شهرهای جدید کشور

افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه های عمرانی در شهرهای جدید کشور

در شهریور ماه ۱۳۹۷ به مناسبت هفته دولت افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه های عمرانی با اعتباری بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال در شهرهای جدید کشور با حضور مسئولان وزارت راه و شهرسازی، استانی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام گردید. (ادامه...)

فرصتهای سرمایه گذاری شهرهای جدید

فرصتهای سرمایه گذاری شهرهای جدید

احــداث شــهرهای جدیــد بــدون نظــام مالــی مشــخص درســت نیســت بــه همیــن دلیــل مدل هــای گوناگــون ماننــد مدیریــت دارایــی، انــواع مشــارکت ها، سرمایه گــذاری و... بایــد در ســال های آتــی مدنظــر مــا قــرار گیــرد. مــا بایــد بتوانیــم م ... (ادامه...)

فرصتهای سرمایه گذاری شهرهای جدید

فرصتهای سرمایه گذاری شهرهای جدید

در یک ارزیابی علمی و منصفانه به نظر می رسد، بخش عمده علل عدم توفیق کامل شهرهای جدید را نباید در ذات شهر جدید ساله توقعي منطقي نیست کما اینکه امروز پس ۱۰ تا ۵ جستجو نمود. بلکه توقع شکل گیري یک شهر جدید در دوره زماني از گذشت سالها، اثرات مثبت ایجاد ... (ادامه...)