• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی
}

کاتالوگ های شرکت عمران شهرهای جدید

افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه های عمرانی در شهرهای جدید کشور

افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه های عمرانی در شهرهای جدید کشور

در شهریور ماه ۱۳۹۷ به مناسبت هفته دولت افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه های عمرانی با اعتباری بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال در شهرهای جدید کشور با حضور مسئولان وزارت راه و شهرسازی، استانی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام گردید. (ادامه...)

فرصتهای سرمایه گذاری شهرهای جدید

فرصتهای سرمایه گذاری شهرهای جدید

احــداث شــهرهای جدیــد بــدون نظــام مالــی مشــخص درســت نیســت بــه همیــن دلیــل مدل هــای گوناگــون ماننــد مدیریــت دارایــی، انــواع مشــارکت ها، سرمایه گــذاری و... بایــد در ســال های آتــی مدنظــر مــا قــرار گیــرد. مــا بایــد بتوانیــم م ... (ادامه...)

فرصتهای سرمایه گذاری شهرهای جدید

فرصتهای سرمایه گذاری شهرهای جدید

در یک ارزیابی علمی و منصفانه به نظر می رسد، بخش عمده علل عدم توفیق کامل شهرهای جدید را نباید در ذات شهر جدید ساله توقعي منطقي نیست کما اینکه امروز پس ۱۰ تا ۵ جستجو نمود. بلکه توقع شکل گیري یک شهر جدید در دوره زماني از گذشت سالها، اثرات مثبت ایجاد ... (ادامه...)