• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

سیاست های توسعه مسکن در ایران

سیاست های توسعه مسکن در ایران

هجدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن در ایران در تاریخ ۷ و ۸ مهر ماه ۱۳۹۷ در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار می شود

انتشار : سه شنبه، ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰