• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

نشست تخصصی تجربه کره جنوبی در انتقال پایتخت

نشست تخصصی تجربه کره جنوبی در انتقال پایتخت

توضیحات مربوط به نشست تخصصی تجربه کره جنوبی در انتقال پایتخت. توضیحات مربوط به نشست تخصصی تجربه کره جنوبی در انتقال پایتخت. توضیحات مربوط به نشست تخصصی تجربه کره جنوبی در انتقال پایتخت. توضیحات مربوط به نشست تخصصی تجربه کره جنوبی در انتقال پایتخت. توضیحات مربوط به نشست تخصصی تجربه کره جنوبی در انتقال پایتخت.

انتشار : جمعه، ۱۹ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۰۰:۰۰