• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

شهر هوشمند، شهر جدید

شهر هوشمند، شهر جدید

توضیحات مربوط به شهر هوشمند، شهر جدید.

انتشار : جمعه، ۱۹ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۰۰:۰۰