• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

دومین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع وابسته

دومین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع وابسته

توضیحات مربوط به دومین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع وابسته.

انتشار : جمعه، ۱۹ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۰۰:۰۰