• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

اولین نشست شهرهای جدید و توسعه اجتماعی

اولین نشست شهرهای جدید و توسعه اجتماعی

توضیحات مربوط به اولین نشست شهرهای جدید و توسعه اجتماعی.

انتشار : جمعه، ۱۹ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۰۰:۰۰