• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

فرصتهای سرمایه گذاری شهرهای جدید -

احــداث شــهرهای جدیــد بــدون نظــام مالــی مشــخص درســت نیســت بــه همیــن دلیــل مدل هــای گوناگــون ماننــد مدیریــت دارایــی، انــواع مشــارکت ها، سرمایه گــذاری و... بایــد در ســال های آتــی مدنظــر مــا قــرار گیــرد. مــا بایــد بتوانیــم منابــع بخــش خصوصــی را در راســتای منافــع عمومــی در شــهرهای جدیــد قــرار دهیــم. امنیــت سرمایــه و ضمانــت بازگشــت ســود، یکــی از مهمریــن مباحــث در بــاب سرمایه گــذاری اســت. بی شــک شــهرهای جدیــد بــه جهــت بســر و تنــوع موضوعــات سرمایه گــذاری، یکــی از جذاب تریــن مکان هــای فعالیــت اقتصــادی در کشــور اســت. شرکــت عمــران شــهرهای جدیــد در راســتای سیاســت های کلان دولــت، بــا دعــوت از سرمایه گــذاران داخلــی و خارجــی، در حــال برنامه ریــزی بــرای؛ جــذب نقدینگــی، انتقــال فناوری هــای جدیــد و ایجــاد زمینه هــای اشــتغال در ایــن شهرهاســت. شــهرهای جدیــد بســر بکــری بــرای فعالیــت گســرده سرمایه گــذاران در طــرح هــا و پروژه هــای بــزرگ و کوچــک بــا موضوعــات متنــوع درســطوح محلــه ای، ناحیــه ای، شــهری و فراشــهری اســت کــه در یــک برنامه ریــزی دقیــق، عــلاوه بــر تأمیــن ســود مناســب و مطمــن بــرای سرمایه گــذار، نقــش موثــری در ارتقــاء کیفیــت زندگــی شــهروندان شــهرهای جدیــد خواهــد داشــت.
فرصتهای سرمایه گذاری شهرهای جدید