• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

فرصتهای سرمایه گذاری شهرهای جدید -

در یک ارزیابی علمی و منصفانه به نظر می رسد، بخش عمده علل عدم توفیق کامل شهرهای جدید را نباید در ذات شهر جدید ساله توقعي منطقي نیست کما اینکه امروز پس 10 تا 5 جستجو نمود. بلکه توقع شکل گیري یک شهر جدید در دوره زماني از گذشت سالها، اثرات مثبت ایجاد شهرهاي جدید نمایان شده است . در کنار همه آسیب های حاکم در فرآیند توسعه شهرهای جدید باید به عدم سرمایه گذاریهای لازم برای ایجاد زیر ساختهای شهری و وابستگی مالی شهرهای جدید به منابع دولتی اشاره نمود. این امر، بستر سازی برای جذب سرمایه های داخلی و خارجی و اتکا به توان بخش خصوصی را ضروری می سازد. موضوعی که با توجه به رویکردهای ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و نیز ضرورت پیگیری راهکارهای جذب سرمایه در شرایط پسا تحریم امری ضروری می نماید. شرکت عمران شهرهای جدید با توجه به سابقه نه چندان درخشان شرکت در سه دهه گذشته در خصوص جذب سرمایه های بخش خصوصی داخلی و خارجی، از ابتدای دولت کنونی تلاش نموده است که با وجود شرایط تحریم نامنصفانه علیه ایران، با رایزنی همه جانبه با سرمایه گذاران و نیز تدوین بسته های سرمایه گذاری ) که منجر به تفاهمات ارزشمندی نیز گردید در 93و ارائه آنها در نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری شهرهای جدید (مرداد جهت رفع وابستگی از منابع دولتی اقدام نماید. استفاده از روشهای نوین تامین مالی، اقدام دیگری است که شرکت عمران شهرهای جدید به منظور رهایی از وابستگی به منابع مالی دولت، در دستور کار خود قرار داده است. از آن جمله باید به اجرای مدل مدیریت دارایی های عمومی در شهرهای جدید اشاره کرد تا با این روش نه تنها کمبود منابع مالی مورد نیاز شهرهای جدید از بازار سرمایه کشور تامین شود، بلکه دارایی های بازار سرمایه نیز از این طریق افزایش یافته و تقویت گردد. در این حوزه به نظر می رسد با توجه به محورهای سیاست های کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه، ابلاغی مقام معظم رهبری، ظرفیت های متعددی پیش روی شرکت عمران شهرهای جدید قرار خواهد داشت که آمادگی در این حوزه مورد تاکید این شرکت است. در نمایشگاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در حمل و نقل و مسکن و شهرسازی، شرکت عمران شهرهای جدید با معرفی میلیارد یورو تلاش می نماید 18 هزار میلیارد ریال معادل 700 پروژه سرمایه گذاری عمده در شهرهای جدید ایران به ارزش 50 13بخشی از بسترهای سرمایه گذاری مورد نیاز شرکت را به ظهور برساند. قابل ذکر است که در میان پروژه های فوق، ساخت هزار میلیارد ریال عرضه شده است 400شهر جدید در قالب نسل دوم به صورت کامل به عنوان بسته سرمایه گذاری به ارزش واحد مسکونی به همراه زیرساخت ها و خدمات مورد 120000 نفر در قالب حدود 350000که فاز نخست آنها با ظرفیت اسکان نیاز برای سرمایه گذاری خارجی مورد نظر است.
فرصتهای سرمایه گذاری شهرهای جدید