• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

شهرهای هوشمند کره جنوبی -

کتــاب شــهرهای هوشــمند کــره جنوبــی در چهــار بخــش اصلــی " شــهرهای جديــد، انــرژی، منابــع آبــی و حمــل و نقــل" بــه توضيــح اقدامــات انجــام شــده در راســتای هوشــمند ســازی شــهرهای مختلــف کــره جنوبــی مــی پــردازد. در هــر کــدام از ايــن بخــش هــا بــا ارائــه نمونــه هــای اجرايــی هــر کــدام از موضوعــات ذکــر شــده بــا توضيحــات موجــز فنــی و عملياتــی بــه خواننــده ديــدی کلــی در مــورد هوشــمند ســازی در کــره جنوبــی مــی دهــد. ايــن کتــاب در اصــل بــه عنــوان يــک بســته راهنمــا توســط وزارت زميــن، زيرســاخت و حمــل و نقــل کــره جنوبــی منتشــر شــده اســت . ۲۰۱۶ بــرای بازديدکننــدگان از تجــارب شــهرهای هوشــمند کــره جنوبــی در ســال ) کــه فايلهــای ايــن کتــاب را در MOLIT ) و وزارت زميــن، زيرســاخت و حمــل و نقــل کــره جنوبــی( LH لازم اســت از شــرکت زميــن و مســكن کشــور کــره جنوبــی( اختيــار مشــاور سياســتگذاری، تحقيــق و توســعه ايــن شــرکت قراردادنــد نهايــت ســپاس بــه عمــل آورم و آرزوی تــداوم همكاريهــای دو طــرف را بنمايــم. نهايتــا بــر خــود وظيفــه مــی دانــم از زحمــات مترجــم و ناظــر محتــرم ســرکار خانــم دکتــر مهرنــاز بيگدلــی کــه پيشــنهاد آقــای دکتــر ميثــم بصيــرت مبنــی بــر ترجمــه ايــن کتــاب را بــه نتيجــه رســاندند نهايــت تشــكر را بــه عمــل آورم. شــرکت از دريافــت پيشــنهادات مشــابه در خصــوص تاليــف و ترجمــه و همچنيــن نظــرات و ديدگاههــای متنــوع و ســازنده دانشــوران، خواننــدگان، متخصصــان و حرفــه منــدان محتــرم اســتقبال مــی نمايــد.
شهرهای هوشمند کره جنوبی
انتشار : دوشنبه، ۱۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۰۰:۰۰