• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

نشست شهر جدید- شهر هوشمند


نشست شهر جدید- شهر هوشمند در روزهای 21 و 22 فروردین 1397 برگزار می شود.


نشست شهر جدید- شهر هوشمند در روزهای 21 و 22 فروردین 1397 برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهرهای جدید در نشست شهر جدید-شهر هوشمند موضوع هایی با عناوین:روند برنامه ریزی و توسعه شهرهای جدید هوشمند کره جنوبینقش شهرهای جدید کره جنوبی در برنامه آمایش سرزمین کره جنوبیتجربه شهرهای جدید در ایرانسیاست شهرهای جدید و چشم انداز آیندهانتقال تجارب شرکت زمین و مسکن کره جنوبی برای توسعه پایدار شهرهای جدید ایرانروش های تامین مالی احداث شهرهای جدید کره جنوبینحوه برنامه ریزی و مدیریت شهرهای جدید کره جنوبی,,,مطرح خواهد شد.

نشست شهر جدید- شهر هوشمند
تاریخ انتشار : چهارشنبه، ۱۵ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۵۵:۰۰
ارسال شده توسط : واحد روابط عمومی
کد خبر : 953