• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

مدیر عامل های پیشین شرکت عمران شهرهای جدید


ایرج ابراهیمی فخار

ایرج ابراهیمی فخار

مدیرعامل پیشین

ایرج ابراهیمی فخار


تلفن: ۰
نمابر:


از ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۲


سوابق کاری
داوود کشاورزیان

داوود کشاورزیان

مدیرعامل پیشین

داوود کشاورزیان


تلفن: ۰
نمابر:


از ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶


سوابق کاری
سید محمود میریان

سید محمود میریان

مدیرعامل پیشین

سید محمود میریان


تلفن: ۰
نمابر:


از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۶


سوابق کاری
مهدی ذاکرالحسینی

مهدی ذاکرالحسینی

مدیرعامل پیشین

مهدی ذاکرالحسینی


تلفن: ۰
نمابر:


از ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸


سوابق کاری
جمشید نور صالحی

جمشید نور صالحی

مدیرعامل پیشین

جمشید نور صالحی


تلفن: ۰
نمابر:


از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰


سوابق کاری
محمدهادی رستمیان

محمدهادی رستمیان

مدیرعامل پیشین

محمدهادی رستمیان


تلفن: ۰
نمابر:


از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲


سوابق کاری
محسن نریمان

محسن نریمان

مدیرعامل پیشین

محسن نریمان


تلفن: ۰
نمابر:


از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶


سوابق کاری