• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

مدیر عامل های پیشین شرکت عمران شهرهای جدید


ایرج ابراهیمی فخار

ایرج ابراهیمی فخار

مدیرعامل پیشین

ایرج ابراهیمی فخار


تلفن: ۰
نمابر:


از 1367 تا 1372


سوابق کاری
داوود کشاورزیان

داوود کشاورزیان

مدیرعامل پیشین

داوود کشاورزیان


تلفن: ۰
نمابر:


از 1372 تا 1376


سوابق کاری
سید محمود میریان

سید محمود میریان

مدیرعامل پیشین

سید محمود میریان


تلفن: ۰
نمابر:


از 1376 تا 1386


سوابق کاری
مهدی ذاکرالحسینی

مهدی ذاکرالحسینی

مدیرعامل پیشین

مهدی ذاکرالحسینی


تلفن: ۰
نمابر:


از 1386 تا 1388


سوابق کاری
جمشید نور صالحی

جمشید نور صالحی

مدیرعامل پیشین

جمشید نور صالحی


تلفن: ۰
نمابر:


از 1388 تا 1390


سوابق کاری
محمدهادی رستمیان

محمدهادی رستمیان

مدیرعامل پیشین

محمدهادی رستمیان


تلفن: ۰
نمابر:


از 1390 تا 1392


سوابق کاری
محسن نریمان

محسن نریمان

مدیرعامل پیشین

محسن نریمان


تلفن: ۰
نمابر:


از 1392 تا 1396


سوابق کاری