• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

مدیران عامل پیشین


ایرج ابراهیمی فخار

ایرج ابراهیمی فخار

مدیرعامل پیشین

ایرج ابراهیمی فخار


تلفن: ۰
نمابر:


از 1367 تا 1372


سوابق کاری
داوود کشاورزیان

داوود کشاورزیان

مدیرعامل پیشین

داوود کشاورزیان


تلفن: ۰
نمابر:


از 1372 تا 1376


سوابق کاری
سید محمود میریان

سید محمود میریان

مدیرعامل پیشین

سید محمود میریان


تلفن: ۰
نمابر:


از 1376 تا 1386


سوابق کاری
مهدی ذاکرالحسینی

مهدی ذاکرالحسینی

مدیرعامل پیشین

مهدی ذاکرالحسینی


تلفن: ۰
نمابر:


از 1386 تا 1388


سوابق کاری
جمشید نور صالحی

جمشید نور صالحی

مدیرعامل پیشین

جمشید نور صالحی


تلفن: ۰
نمابر:


از 1388 تا 1390


سوابق کاری
محمدهادی رستمیان

محمدهادی رستمیان

مدیرعامل پیشین

محمدهادی رستمیان


تلفن: ۰
نمابر:


از 1390 تا 1392


سوابق کاری
محسن نریمان

محسن نریمان

مدیرعامل پیشین

محسن نریمان


تلفن: ۰
نمابر:


از 1392 تا 1396


سوابق کاری