• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید


مهندس حبیب الله طاهرخانی

مهندس حبیب الله طاهرخانی

معاون وزیر, رئیس هیات مدیره, مدیرعامل

مهندس حبیب الله طاهرخانی


تلفن: ۰۲۱۸۸۶۷۲۰۸۱-۲
نمابر: ۰۲۱۸۸۶۷۲۰۸۳

کارشناس ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری و منطقه ای) از دانشگاه شهید بهشتی (1380)


از 1396 تا کنون


سوابق کاری