• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

هیات مدیره شرکت عمران شهرهای جدید


صادق اکبری

صادق اکبری

عضو هیأت مدیره

صادق اکبری


تلفن: ۰۲۱۸۸۸۸۴۱۶۴
نمابر: ۰۲۱۸۸۸۸۹۳۵۳

کارشناسی علوم اجتماعی، گرایش پژوهشگری از دانشگاه علامه طباطبایی. دانشکده علوم اجتماعی سال 1373- کارشناسی ارشد جامعه شناسی از دانشگاه علامه طباطبایی، د ...


از 1396 تا کنون


سوابق کاری
زهره داودپور

زهره داودپور

عضو هیأت مدیره

زهره داودپور


تلفن: ۰۲۱۸۸۶۷۲۱۰۰
نمابر: ۰۲۱۸۸۸۸۳۷۱۴

دکتری شهرسازی


از 1396 تا کنون


سوابق کاری
حسن روانفر

حسن روانفر

عضو هیأت مدیره

حسن روانفر


تلفن: ۰۲۱۸۸۸۷۶۶۷۷
نمابر: ۰۲۱۸۸۸۷۶۶۷۶

کارشناس معماری


از 1395 تا کنون


سوابق کاری
محمود رحیمی

محمود رحیمی

عضو هیأت مدیره

محمود رحیمی


تلفن: ۰۲۱۸۸۸۸۹۴۴۹
نمابر: ۰۲۱۸۸۸۸۰۹۵۲

دکتری مهندسی عمران


از 1396 تا کنون


سوابق کاری