• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

جمشید نور صالحی

مدیرعامل پیشین

تحصیلاتتلفن
نمابر
پست الکترونیکی

رزومه


جمشید نور صالحی