• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

محمد نظری

مدیر کل روابط عمومی, مشاور مدیرعامل

تحصیلات


کاردانی و کارشناسی روابط عمومی/ کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی


پست الکترونیکی

رزومه


سابقه شغلی:
مسئول اعتبار طرحهای عمرانی استانها و مناطق پستی تهران ۱۳۷۹ لغایت ۱۳۸۶
عضو کمیته تخصصی بررسی پیشنهادات معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیرعامل پست در سال ۱۳۸۵
کارشناس اجرایی برگزاری دوره های ICDL کارکنان شرکت پست ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۸۶
مسئول دروس و امتحانات دبیرستان فنی پست از سال ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۸۷
مسئول روابط عمومی مرکز آموزش پست از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳
مسئول واحد مالی مرکز آموزش و طرح های عمرانی از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰
عضو کمیته صرفه جویی و بهره وری شرکت پست در سال ۱۳۸۷
معاون دبیرستان فنی شرکت پست از سال ۱۳۸۷
مدیر دبیرستان فنی شرکت پست از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳
رییس اداره امور مالی، اداری و پشتیبانی مرکز آموزش پست از آبان ماه سال ۱۳۹۰ تا آذر ماه ۱۳۹۳
مسئول روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۳۹۲
عضويت در کميته نياز سنجي آموزشي وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۳۹۳
مدیر روابط عمومی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید کشور از ۱۳۹۳
مشاور رسانه ای نماینده مردم تهران در دوره دهم مجلس شورای اسلامی
عضو کمیته صیانت از حقوق مردم وزارت راه و شهرسازی در شرکت عمران شهرهای جدید کشور
عضو شورای فرهنگی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
عضو شورای هماهنگی اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی
محمد نظری