• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

مسعود هاشمی

مدیرکل دفتر تجهیز منابع، برنامه ریزی و بودجه

تحصیلات


کارشناس مدیریت بازرگانی و کارشناس ارشد علوم اقتصادی


پست الکترونیکی

رزومه


سوابق شغلی

۱. مدیر امور مالی و بازرگانی و فروش شرکت شیمیایی بهینه گلشهر
۲. کارشناس مطالعات اقتصادی اجتماعی، برنامه ریزی و بودجه شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
۳. مسئول برنامه ریزی و تلفیق بودجه شهرهای جدید کشور و شرکتهای تابعه
۴. عضو ستاد تلفیق بودجه وزارت متبوع
۵. عضو هیات مدیره و معاون مالی و اداری شرکت عمران شهر جدید صدرا (استان فارس)
۶. عضو هیات مدیره و معاون مالی و اداری و خدمات شهری شرکت عمران شهر جدید پرند (استان تهران)
۷. مشاور اقتصادی و بازاریابی فدراسیون هنرهای ورزشی، رزمی کشور
۸. مدرس دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور
مسعود هاشمی