• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

داوود صفدری

مدیرکل پیمان و مشارکت

تحصیلات


دانش آموخته دوره دکتری شهرسازی (آرشیتکت و طراح شهر)


پست الکترونیکی

رزومه


سوابق شغلی:
-مدیر کل پیمان و مشارکت شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید ۱۳۹۴ تاکنون
-مجری شهر جدید خوارزمی در استان تهران۱۳۹۴تاکنون
-مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن شماره ۲ کارکنان شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید۱۳۹۴تاکنون
-مدرس دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۵(واحد ساری-واحد تهران غرب-واحد تهران شمال)
-معاون مدیرکل دفتر شهرسازی و معماری شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید۱۳۹۴-۱۳۹۲
-سرپرست دفتر شهرسازی و معماری شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید۱۳۹۲
-معاون مدیرکل دفتر شهرسازی و معماری شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید۱۳۹۲-۱۳۹۰
-کارشناس معماری و طراحی شهری شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید ۱۳۹۰-۱۳۸۷
-سرپرست آتلیه معماری مهندسین مشاور کانی کاوان شرق۱۳۸۷-۱۳۸۶
-سرپرست آتلیه معماری مهندسین مشاور پژوهش و معماری ۱۳۸۶-۱۳۸۴

عضويت در کمیته‌های تخصصی:
-عضو و دبیر کمیته داوری در پروژه های عمرانی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید کشور ۱۳۹۶ تا کنون
-عضو کارگروه معماری سازمانی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید ۱۳۹۶ تا کنون
-عضو کمیته فنی و بازرگانی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید ۱۳۹۶ تا کنون
-عضو هیأت سه نفره فسخ پیمان موضوع بند الف ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان در شرکت عمران شهرهای جدید۱۳۹۵ تا کنون
-عضو و دبیر هیأت انتخاب مشاور موضوع بند ۴ قسمت الف ماده ۲ آئین نامه اجرایی بند"ه"ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات۱۳۹۴ تا کنون
-رئیس کارگروه بهره وری شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید۱۳۹۴تاکنون
-عضو کارگروه تخصصی ارزیابی عملکرد شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید۱۳۸۹تاکنون
-عضو کارگروه تخصصی طرح های هویت بخش در شهرهای جدید۱۳۹۴-۱۳۸۸
-عضو و دبیر کارگروه تخصصی مساجد شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید۱۳۹۴-۱۳۸۸
-عضو کارگروه تدوین حقوق شهروندی (ZRM)وزارت راه و شهرسازی۱۳۹۴-۱۳۹۳
-عضو کارگروه شهرسازی و طراحی شهری تدوین برنامه ششم توسعه اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی جمهوری اسلامی ایران۱۳۹۴
-عضو کارگروه تخصصی مسکن مهر شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید ۱۳۸۹-۱۳۹۲
-عضو جامعه طراحان شهری ایران ۱۳۸۸ تا کنون
-عضو جامعه مهندسان مشاور شهرساز ۱۳۸۸ تا کنون
-عضو جامعه مهندسان مشاور معمار۱۳۸۴ تا کنون
-عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان ایران ۱۳۸۴ تا کنون
داوود صفدری