• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

همتعلی عبدی نژاد

مدیرکل دفتر شهرسازی و معماری

تحصیلات


کارشناس ارشد شهرسازی, فارغ‌التحصیل دانشگاه تهران


پست الکترونیکی

رزومه


سوابق شغلی

۱.رئیس اداره وزارت جهاد کشاورزی و وزارت جهاد سازندگی (۱۳۷۴-۱۳۸۷)
۲.معاون مدیرکل وزارت جهاد کشاورزی و وزارت جهاد سازندگی (۱۳۸۰-۱۳۸۷)
۳.سرپرست دفتر شهرسازی و معماری شرکت عمران شهرهای جدید (۱۳۸۷-۱۳۸۷)
۴.عضو هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید اندیشه (۱۳۸۹-۱۳۹۰)
۵.مدیر کل شهرسازی و معماری شرکت عمران شهرهای جدید (۱۳۸۸-۱۳۹۱)
۶.معاون توسعه مسکن و شهرسازی شرکت عمران شهرهای جدید (۱۳۹۱-۱۳۹۲)
۷.مدیرکل شهرسازی و معماری شرکت عمران شهرهای جدید (۱۳۹۲ تاکنون)
همتعلی عبدی نژاد