• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

محسن زارعی

مدیرکل حراست, مشاور مدیرعامل

تحصیلات


فوق لیسانس جغرافیای برنامه ریزی شهری


پست الکترونیکی

رزومه


محسن زارعی