• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

شرکت مادر تخصصی عمران شهر های جدید

با توجه به گسترش بی رویه جمعیت کلان شهرها، ترافیک، افزایش قیمت مسکن و تبعات ناشی از آنها، جمهوری اسلامی ایران بر آن شد تا با ایجاد شهرهای جدید در نزدیکی شهرهای مادر جمعیت را به خروج از کلان شهرها تشویق نموده و با تمرکز زدایی صورت گرفته گام بلندی را در راستای راهبردهای اساسی توسعه شهری بردارد. طرح احداث شهرهای جدید، با برنامه ریزی قبلی اواخر سال 1364 به تصویب هیئت وزیران رسید و بعد از چند سال کار کارشناسی، شرکت عمران شهرهای جدید در تاریخ 27 خرداد سال 1368 جهت تحقق اهداف دولت در اسکان پایدار و سرریز جمعیت شهرهای مادر به شهرهای جدید، تشکیل شد و تا کنون با ثبت 17 شرکت عمران در سطح کشور اقدام به ساخت و توسعه شهرهای جدید نموده است.