• وزارت راه و شهرسازی
    شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
    مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
  • سکونت در شهرهای جدید
    شهرهای جدید هوشمند
    قیمت مناسب مسکن
    فرصتهای سرمایه گذاری
    امکانات رفاهی
CustomError