• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

مدیر عامل های پیشین شرکت عمران شهرهای جدید


ایرج ابراهیمی فخار

ایرج ابراهیمی فخار

مدیرعامل پیشین

ایرج ابراهیمی فخار

0


مشاهده پروفایل
داوود کشاورزیان

داوود کشاورزیان

مدیرعامل پیشین

داوود کشاورزیان

0


مشاهده پروفایل
سید محمود میریان

سید محمود میریان

مدیرعامل پیشین

سید محمود میریان

0


مشاهده پروفایل
مهدی ذاکرالحسینی

مهدی ذاکرالحسینی

مدیرعامل پیشین

مهدی ذاکرالحسینی

0


مشاهده پروفایل
جمشید نور صالحی

جمشید نور صالحی

مدیرعامل پیشین

جمشید نور صالحی

0


مشاهده پروفایل
محمدهادی رستمیان

محمدهادی رستمیان

مدیرعامل پیشین

محمدهادی رستمیان

0


مشاهده پروفایل
محسن نریمان

محسن نریمان

مدیرعامل پیشین

محسن نریمان

0


مشاهده پروفایل