• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

نسل دوم شهرهای جدید

نسل دوم شهرهای جدید فضایی بکر برای سرمایه گذاران سرمایه گذاری در ایجاد کامل شهر جدید یا شهرک بصورت مشارکتی یا خصوصی یکی دیگر از زمینه های سرمایه گذاری در مجموعه شهرهای جدید با رویکرد نوین می باشد.
نسل نو شهرهای جدید با آسیب شناسی و بررسی تجارب گذشته و با رویکردهای جدید در دست طراحی و اجرا قرار گرفته است.این شهرها بستری بکر و مناسب برای سرمایه گذاری است.مجموعه برنامه ریزی، اقدامات و مشوق های در نظر گرفته شده ،حاکی از رویکردی نوین در حوزه سرمایه گذاری در این شهرهاست. رویکردی که شهر را پویا و فراتر از اقدامات کالبدی و عمرانی ، مبتنی بر برنامه ریزی همه جانبه با تأکید ویژه بر جنبه های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی می داند، شهروند محور بوده و نهادهای غیر دولتی و مشارکت مردمی در سیاست گذاری ، برنامه ریزی ، شکل گیری ، تکوین و اداره آن ایفاگر نقش پر رنگ تری بوده و دولت در این فرایند فراتر از سیاست گذار ، راهبری و نظارت عالیه مسئولیتی برای خود قائل نیست.اگرچه شهرهای جدید در دست احداث ظرفیت بالایی برای انطباق با رویکرد فوق را دارند، لیکن تبلور آن در قالب نسل نو شهرهای جدید به عنوان شهرپایدار، نوگرا و آینده نگر صورت تحقق به خود خواهد گرفت.